Χαλικιά Ηλιάνα

Όνομα Ηλιάνα
Επώνυμο Χαλικιά
Κατηγορία Διδακτικό & Επιστημονικό Προσωπικό
Βαθμίδα Καθηγητής
Τίτλος
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας
Γραφείο 2.8
Τηλ. +30 210 7722 188 Φαξ. +30 210 7722 218
e-mail halikia@metal.ntua.gr
Γνωστικό αντικείμενο
Κινητική και Θερμοδυναμική Μεταλλουργικών Διεργασιών
Βιογραφικό