Η παροχή υπηρεσιών προς την ελληνική και ξένη βιομηχανία αποτελεί σημαντικό μέρος της δραστηριότητας του εργαστηρίου την τελευταία δεκαετία. Για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών το Εργαστήριο Μεταλλουργίας πιστοποιήθηκε από τον ΕΛΟΤ το 1999 κατά ISO 9002:1994 για την εκτέλεση χημικών αναλύσεων και από το 2009 είναι διαπιστευμένο κατά ΕΝ ISO/IEC 17025 για την παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικού χαρακτηρισμού μεταλλευτικών απορριμμάτων, ιλυών και ρυπασμένων εδαφών.

 

Το Εργαστήριο μελέτησε και εγκατέστησε Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, τα σχετικά έγγραφα του ΕΣΥΔ, τις ισχύουσες κανονιστικές και νομοθετικές διατάξεις καθώς και με κάθε άλλη σχετική με τις δραστηριότητές του προδιαγραφή.

 

Η αποτελεσματική λειτουργία του Εργαστηρίου βασίζεται στην πιστή εφαρμογή των πολιτικών και των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας και στο γεγονός ότι όλο το προσωπικό που επηρεάζει την ποιότητα γνωρίζει και είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για την εφαρμογή των διαδικασιών που αφορούν στη θέση εργασίας του και υπάρχει επικοινωνία του προσωπικού μεταξύ του και με την διοίκηση.

 

Η Διοίκηση του Εργαστηρίου, δεσμεύεται να στηρίξει τη λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας που έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 και να βελτιώνει διαρκώς την αποτελεσματικότητά του που σχετίζεται με την ποιότητα, παρέχοντας όλα τα μέσα για τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών του Εργαστηρίου, την τήρηση άριστης υποδομής, την επιστημονική ανάπτυξη, την τήρηση υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού, την τήρηση ορθής επαγγελματικής πρακτικής, την τήρηση των κανόνων της διεθνούς αποδεκτής επιστημονικής δεοντολογίας, τη διασφάλιση της εχεμύθειας του προσωπικού για τα δεδομένα των πελατών και τη διασφάλιση της ποιότητας των δοκιμών που διενεργεί με σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών του. Επίσης δεσμεύεται ότι το σύστημα θα διατηρείται ακέραιο ακόμα και όταν πραγματοποιούνται αλλαγές. H Διοίκηση του εργαστηρίου δηλώνει ότι, η ικανοποίηση των πελατών, η έκδοση έγκυρων αποτελεσμάτων και η συμμόρφωση με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις είναι εξαιρετικά σημαντικές.

 

Η συνολική ευθύνη για τη λειτουργία, τήρηση και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας, ώστε να ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο τρόπο στην παρούσα Πολιτική Ποιότητας, ανατίθεται στον Υπεύθυνο Ποιότητας και τον Τεχνικό Υπεύθυνο του Εργαστηρίου, στους οποίους παρέχονται και οι αντίστοιχες αρμοδιότητες.

 

Κάθε εργαζόμενος οφείλει, κάνοντας χρήση της εκπαίδευσης που του παρέχεται και των μέσων που τίθενται στη διάθεσή του, να γνωρίζει και να τηρεί τις διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας, να συμβάλει στη διαρκή εδραίωση και βελτίωσή του και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών, καθώς και τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

 

Επικοινωνία για θέματα ISO: Π. Ουσταδάκης