Ουσταδάκης Πασχάλης

Όνομα Πασχάλης
Επώνυμο Ουσταδάκης
Κατηγορία Ιδιωτικού Δικαίου - Αορίστου Χρόνου
Βαθμίδα -
Τίτλος
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας
Γραφείο 0.14A
Τηλ. +30 210 7722 234 Φαξ. +30 210 7722 168
e-mail oustadak@central.ntua.gr
Αντικείμενο εργασίας
Βιογραφικό