Ξενίδης Άνθιμος

Όνομα Άνθιμος
Επώνυμο Ξενίδης
Κατηγορία Διδακτικό & Επιστημονικό Προσωπικό
Βαθμίδα Επίκουρος
Τίτλος
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας
Γραφείο 3.3
Τηλ. +30 210 7722 300 Φαξ. +30 210 7722 168
e-mail axen@metal.ntua.gr
Γνωστικό αντικείμενο
Κατεργασία Μεταλλουργικών Πρώτων Υλών και Στερεών Αποβλήτων
Βιογραφικό