Πάνιας Δημήτριος

Όνομα Δημήτριος
Επώνυμο Πάνιας
Κατηγορία Διδακτικό & Επιστημονικό Προσωπικό
Βαθμίδα Επίκουρος
Τίτλος
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας
Γραφείο
Τηλ. +30 210 7722 276 Φαξ. +30 210 7722 168
e-mail panias@metal.ntua.gr
Γνωστικό αντικείμενο
Εξαγωγική Μεταλλουργία
Βιογραφικό