Παπασιώπη Νυμφοδώρα

Όνομα Νυμφοδώρα
Επώνυμο Παπασιώπη
Κατηγορία Διδακτικό & Επιστημονικό Προσωπικό
Βαθμίδα Επίκουρος
Τίτλος
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας
Γραφείο 3.2A
Τηλ. +30 210 7722 298 Φαξ. +30 210 7722 168
e-mail papasiop@metal.ntua.gr
Γνωστικό αντικείμενο
Τεχνολογίες Απορρύπανσης Εδαφών
Βιογραφικό