Γρέγου Μαρία

Όνομα Μαρία
Επώνυμο Γρέγου
Κατηγορία Ιδιωτικού Δικαίου - Αορίστου Χρόνου
Βαθμίδα -
Τίτλος
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας
Γραφείο 3.5
Τηλ. +30 210 7722 120 Φαξ. +30 210 7722 168
e-mail mgregou@central.ntua.gr
Αντικείμενο εργασίας
Βιογραφικό