Κούρτης Απόστολος

Όνομα Απόστολος
Επώνυμο Κούρτης
Κατηγορία Ιδιωτικού Δικαίου - Αορίστου Χρόνου
Βαθμίδα -
Τίτλος
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας
Γραφείο -1.1
Τηλ. +30 210 7722 051 Φαξ. +30 210 7722 168
e-mail kourtis@metal.ntua.gr
Αντικείμενο εργασίας
Βιογραφικό