Ντούνη Ηλιάνα

Όνομα Ηλιάνα
Επώνυμο Ντούνη
Κατηγορία Ιδιωτικού Δικαίου - Αορίστου Χρόνου
Βαθμίδα -
Τίτλος
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας
Γραφείο 3.4B
Τηλ. +30 210 7722 275 Φαξ. +30 210 7722 168
e-mail douni@metal.ntua.gr
Αντικείμενο εργασίας
Βιογραφικό