Χαροκόπου Αδαμαντία Δήμητρα

Όνομα Αδαμαντία Δήμητρα
Επώνυμο Χαροκόπου
Κατηγορία Ιδιωτικού Δικαίου - Αορίστου Χρόνου
Βαθμίδα -
Τίτλος
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας
Γραφείο 3.4A
Τηλ. +30 210 7722 043 Φαξ. +30 210 7722 168
e-mail mharokopou@metal.ntua.gr
Αντικείμενο εργασίας
Βιογραφικό