Χριστοδούλου Ειρήνη

Όνομα Ειρήνη
Επώνυμο Χριστοδούλου
Κατηγορία Ιδιωτικού Δικαίου - Αορίστου Χρόνου
Βαθμίδα -
Τίτλος
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας
Γραφείο 3.3
Τηλ. +30 210 7722 300 Φαξ. +30 210 7722 300
e-mail christod@metal.ntua.gr
Αντικείμενο εργασίας
Βιογραφικό