Καμαρινός Νικόλαος

Όνομα Νικόλαος
Επώνυμο Καμαρινός
Κατηγορία ΕΤΕΠ
Βαθμίδα -
Τίτλος
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας
Γραφείο -1.1
Τηλ. +30 210 7722 296 Φαξ. +30 210 7722 168
e-mail
Αντικείμενο εργασίας
Βιογραφικό