Μήτση Ελένη

Όνομα Ελένη
Επώνυμο Μήτση
Κατηγορία ΕΤΕΠ
Βαθμίδα -
Τίτλος
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας
Γραφείο 3.7
Τηλ. +30 210 7722 297 Φαξ. +30 210 7722 168
e-mail mitsi@metal.ntua.gr
Αντικείμενο εργασίας
Βιογραφικό