Γιαννοπούλου Ιωάννα

Όνομα Ιωάννα
Επώνυμο Γιαννοπούλου
Κατηγορία Υποψήφιοι Διδάκτορες
Βαθμίδα -
Τίτλος
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας
Γραφείο 3.2B
Τηλ. +30 210 7722 177 Φαξ. +30 210 7722 168
e-mail ioangian@metal.ntua.gr
Αντικείμενο εργασίας
Βιογραφικό