Μαλιαχώβα Κατερίνα

Όνομα Κατερίνα
Επώνυμο Μαλιαχώβα
Κατηγορία Υποψήφιοι Διδάκτορες
Βαθμίδα -
Τίτλος
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας
Γραφείο 3,6Α
Τηλ. +30 210 7722 124 Φαξ. +30 210 7722 168
e-mail katerina@metal.ntua.gr
Αντικείμενο εργασίας
Βιογραφικό