Μυλωνά Ευαγγελία

Όνομα Ευαγγελία
Επώνυμο Μυλωνά
Κατηγορία Υποψήφιοι Διδάκτορες
Βαθμίδα -
Τίτλος
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας
Γραφείο 3.4
Τηλ. +30 210 7722 043 Φαξ. +30 210 7722 168
e-mail mylona@metal.ntua.gr
Αντικείμενο εργασίας
Βιογραφικό