Καπράλου Χριστίνα

Όνομα Χριστίνα
Επώνυμο Καπράλου
Κατηγορία Παλαιότερα μέλη
Βαθμίδα -
Τίτλος
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας
Γραφείο
Τηλ. Φαξ.
e-mail
Αντικείμενο εργασίας
Βιογραφικό