Μπαλωμένος Θύμης

Όνομα Θύμης
Επώνυμο Μπαλωμένος
Κατηγορία Ερευνητές
Βαθμίδα -
Τίτλος
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας
Γραφείο 3.2B
Τηλ. Φαξ.
e-mail
Αντικείμενο εργασίας
Βιογραφικό