Μπάρτζας Γιώργος

Όνομα Γιώργος
Επώνυμο Μπάρτζας
Κατηγορία Παλαιότερα μέλη
Βαθμίδα -
Τίτλος
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας
Γραφείο 2.7
Τηλ. +30 210 7722 181 Φαξ.
e-mail gbartzas@mail.ntua.gr
Αντικείμενο εργασίας
Βιογραφικό