Τσουκάτου Ελεάνα

Όνομα Ελεάνα
Επώνυμο Τσουκάτου
Κατηγορία Γραμματεία
Βαθμίδα -
Τίτλος
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας
Γραφείο 215
Τηλ. +30 210 7722 217 Φαξ. +30 210 7722 168
e-mail labmet@metal.ntua.gr
Αντικείμενο εργασίας
Βιογραφικό