Κωστοπούλου Ειρήνη

Όνομα Ειρήνη
Επώνυμο Κωστοπούλου
Κατηγορία Συνεργάτες
Βαθμίδα -
Τίτλος
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας
Γραφείο 2.16
Τηλ. +30 210 7723 168 Φαξ. +30 210 7722 168
e-mail kostopoulou@metal.ntua.gr
Αντικείμενο εργασίας
Βιογραφικό