Μυστριώτη Χριστιάννα

Όνομα Χριστιάννα
Επώνυμο Μυστριώτη
Κατηγορία Υποψήφιοι Διδάκτορες
Βαθμίδα -
Τίτλος
Τομέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Εργαστήριο Μεταλλουργίας
Γραφείο 3.3
Τηλ. +30 210 7722 300 Φαξ. +30 210 7722 168
e-mail chmistrioti@metal.ntua.gr
Αντικείμενο εργασίας
Βιογραφικό