Κώδ.: 6
Όργανο: Συσκευή ρευστοστερεού στρώματος
Επικοινωνία: Ιωάννης Πασπαλιάρης
Κατασκευαστής:
Ιστοσελίδα:
Έτος κτήσης:
Περιγραφή: