Αναλυτική Παρουσίαση Έργου

 

Τίτλος:
Πλήρης Τίτλος: Σύνθεση αποχρωστικών γαιών από τους μπεντονίτες της Μήλου.
Πρόγραμμα: ΓΓΕΤ και ΑΕΕ Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης
Έναρξη: 1996 Διάρκεια: Προυπολογισμός:
Επ._Υπεύθυνος:
Ιστοσελίδα:
Περιγραφή