Ολοκληρωμένα Ερευνητικά Έργα

Τίτλος: Integrated Treatment of Industrial Wastes towards Prevention of regional Water Resources Contamination.
EC INCO - 2004
 
Τίτλος: Rehabilitation of abandoned bauxite surface mines using alumina red mud as filler
LIFE Environment - 2003
 
Τίτλος: Παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από απορρίμματα περλίτη, γύψο και ιπτάμενη τέφρα
ΕΠΑΝ/ΓΓΕΤ - 2003
 
Τίτλος: Ανάπτυξη νέων οργανόφιλων προϊόντων διογκωμένου βερμικουλίτη για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκαλούνται από υγρούς υδρογονάνθρακες και τα παράγωγά τους.
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. και Γ.Γ.Ε.Τ/ EUREKA - 2003
 
Τίτλος: The treatment of mine waste to achieve cost effective engineered closure of tailings dams.
EC Growth - 2001
 
Τίτλος: Thematic Network on Ornamental and Dimensional Stones
EC Growth - 2001
 
Τίτλος: The treatment of minewaste to achieve cost effective engineered closure of tailings dams.
EC Growth - 2001
 
Τίτλος: Long-term Performance of Permeable Reactive Barriers Used for the Remediation of Contaminated Groundwater.
EC Energy, environment and sustainable development - 2000
 
Τίτλος: Environmental management of hazardous mining wastes and effluents.
EC Growth - 2000
 
Τίτλος: Αξιοποίηση της ερυθράς ιλύος για την ανάπτυξη εδαφικού καλύμματος και τη φυτοκάλυψη χώρων απόθεσης στερεών απορριμμάτων.
ΓΓΕΤ/ΠΑΒΕΤ - 2000
 
Τίτλος: Development of technologies using the activity of sulphate- and metal-reducing bacteria (SMRB) to remove heavy metals and metalloids from ground waters and soils.
EC Energy, environment and sustainable development - 2000
 
Τίτλος: Life cycle assessment of mining projects for waste minimisation and long term control of rehabilitated sites.
EC Growth - 2000
 
Τίτλος: Precipitation and calcination of monohydrate alumina from the Bayer process liquors.
EC Brite-Euram III - 1998
 
Τίτλος: An innovative process for the production of high surface area materials from natural acid clays and bentonite by organic acid treatment.
Brite-Euram - 1998
 
Τίτλος: Ανάπτυξη τεχνολογίας για την κατεργασία βαιμιτικών/διασπορικών βωξιτών.
ΓΓΕΤ και Βωξίτες Παρνασσού - 1996
 
Τίτλος: Σύνθεση αποχρωστικών γαιών από τους μπεντονίτες της Μήλου.
ΓΓΕΤ και ΑΕΕ Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης - 1996
 
Τίτλος: Marine pollution in the Black Sea due to mining activities.
EC COPERNICUS - 1996
 
Τίτλος: Innovative industrial technologies for the rehabilitation of land contaminated from polymetallic sulphide mining and processing operations.
EC Brite-Euram III - 1996
 
Τίτλος: Precipitation of monohydrate alumina in the Bayer process.
EC Joule III - 1995
 
Τίτλος: Removal of iron from quartz. Development of a continuous integrated organic acid leaching/effluent treatment system.
EC, Brite Euram III - 1995
 
Τίτλος: Ανάπτυξη ενός υβριδικού έμπειρου συστήματος για τον έλεγχο της λειτουργίας καμίνου πύρωσης αλουμίνας.
CEC Joule II - 1992
 
Τίτλος: Πρόβλεψη, πρόληψη και καταστολή της όξινης απορροής.
EC, Brite-Euram II - 1992
 
Τίτλος: Ανάπτυξη προσομοιωτή υδρομεταλλουργικών διεργασιών.
ΓΓΕΤ και ΛΑΡΚΟ - 1991
 
Τίτλος: Ανάπτυξη έμπειρου συστήματος για τον προσδιορισμό δυσλειτουργιών σε υδρομεταλλουργικές διεργασίες.
ΓΓΕΤ - 1991
 
Τίτλος: Επίδραση της ορυκτολογικής σύστασης του βωξίτη στην ανάκτηση αλουμίνας με τη μέθοδο Bayer.
ΓΓΕΤ και Βωξίτες Παρνασσού. -
 
Τίτλος: Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων και Ανάκτηση Μεταλλικών Αξιών Μονάδων Παραγωγής Τυπωμένων Κυκλωμάτων.
ΥΠΕΡ 1996, ΓΓΕΤ και Μ&Σ Χουρδάκης ΑΕ. -
 
Τίτλος: Φυσικοχημική μελέτη της αναγωγής της σκόνης των περιστροφικών καμίνων κατεργασίας των σιδηρονικελιούχων μεταλλευμάτων
-
 
Τίτλος: Ανάπτυξη-Εφαρμογή χαμηλού κόστους γεωφραγμών για την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση θειούχων μεταλλευτικών απορριμμάτων.
ΓΓΕΤ/ΕΠΕΤ ΙΙ. -
 
Τίτλος: Βελτιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων μονάδας παραγωγής δευτερογενούς μολύβδου στο Λαύριο.
ΓΓΕΤ/ΕΠΕΤ II -