Αναλυτική Παρουσίαση Έργου

 

Τίτλος:
Πλήρης Τίτλος: Ανάπτυξη έμπειρου συστήματος για τον προσδιορισμό δυσλειτουργιών σε υδρομεταλλουργικές διεργασίες.
Πρόγραμμα: ΓΓΕΤ
Έναρξη: 1991 Διάρκεια: Προυπολογισμός:
Επ._Υπεύθυνος:
Ιστοσελίδα:
Περιγραφή