Αναλυτική Παρουσίαση Έργου

 

Τίτλος:
Πλήρης Τίτλος: Ανάπτυξη ενός υβριδικού έμπειρου συστήματος για τον έλεγχο της λειτουργίας καμίνου πύρωσης αλουμίνας.
Πρόγραμμα: CEC Joule II
Έναρξη: 1992 Διάρκεια: Προυπολογισμός:
Επ._Υπεύθυνος:
Ιστοσελίδα:
Περιγραφή