Αναλυτική Παρουσίαση Έργου

 

Τίτλος:
Πλήρης Τίτλος: Αξιοποίηση της ερυθράς ιλύος για την ανάπτυξη εδαφικού καλύμματος και τη φυτοκάλυψη χώρων απόθεσης στερεών απορριμμάτων.
Πρόγραμμα: ΓΓΕΤ/ΠΑΒΕΤ
Έναρξη: 2000 Διάρκεια: Προυπολογισμός:
Επ._Υπεύθυνος:
Ιστοσελίδα:
Περιγραφή