Αναλυτική Παρουσίαση Έργου

 

Τίτλος:
Πλήρης Τίτλος: Επίδραση της ορυκτολογικής σύστασης του βωξίτη στην ανάκτηση αλουμίνας με τη μέθοδο Bayer.
Πρόγραμμα: ΓΓΕΤ και Βωξίτες Παρνασσού.
Έναρξη: Διάρκεια: Προυπολογισμός:
Επ._Υπεύθυνος:
Ιστοσελίδα:
Περιγραφή