Αναλυτική Παρουσίαση Έργου

 

Τίτλος:
Πλήρης Τίτλος: Marine pollution in the Black Sea due to mining activities.
Πρόγραμμα: EC COPERNICUS
Έναρξη: 1996 Διάρκεια: Προυπολογισμός:
Επ._Υπεύθυνος:
Ιστοσελίδα:
Περιγραφή